Thông báo

  • Văn phòng chúng tôi sẽ đóng cửa vào ngày 02 tháng 01 năm 2017 cho Tết Dương Lịch và sẽ làm việc bình thường vào ngày 03 tháng 01 năm 2017.
  • Văn phòng chúng tôi sẽ đóng cửa vào ngày 26 tháng 01 năm 2017 cho Tết Nguyên Đán Đinh Dậu và sẽ làm việc bình thường vào ngày 02 tháng 02 năm 2017.